กิจกรรมบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป

No data was found
Edit
No data was found
Edit
พฤศจิกายน 2022
จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กำหนดการและการเตรียมความพร้อมการสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

18

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Level Up Your English Skills In The Digital Era ประจำเดือนธันวาคม 2565

19
20
21
22
23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Train the Trainer การเป็นผู้นำกระบวนการ

24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

วิชาศึกษาทั่วไป

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
สู่อนาคตที่ดีกว่า

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

เราส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

"พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต"

พันธกิจ

            ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    (G&E Center) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5)    พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกำกับดูแล  และดำเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  และภารกิจพัฒนา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อให้บริการการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000