บุคลากร
G&E Center Staff

สถาบันของเราเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถ และนี่คือทีมงานบุคลากรของสถาบันฯ
our team

ผู้บริหาร

Executive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภกาญจน์ ผาทอง
Assistant Professor Supakarn Pathong, Ph.D.

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Director of the General Education Administration and English Language Development Center

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
Assistant Professor Kietnawin Sridhanyarat

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Deputy Director of the General Education Administration and English Language Development Center

ภารกิจวิชาศึกษาทั่วไป

Subdivision of General Education Administration

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่
Miss Nichaphat Tongumyai

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Acting Assistant Director of the General Education Administration and English Language Development Center

นางอรวรรณ ฤทธิ์คง
Mrs. Orawan Ritkong

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
Educator, Professional Level

นางสาววิลุดา นรินทร์นอก
Miss Wiluda Narinnok

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level

นายลรรควร พันธ์ประสิทธิ์เวช
Mr. Luckaworn Panprasitwech

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level

นางสาวพิชญ์สินี ปลาทองรุ่งเรือง
Miss Pichsinee Plathongrungreung

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator

นายสุพีร์ ปั้นโต
Mr. Supee Punto

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level

นางสาวสุภาภรณ์ จินดาวงษ์
Miss Supaporn Jindawong

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator

นางสาวณัฐณิชา เฉลิมวรรณ
Miss Nutnicha Chalermwan

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator

ภารกิจภาษาอังกฤษ

Subdivision of English Language Development

นางสาวชีวาภัสร์ ทับทิมไทย
Miss Cheevapat Thubthimthai

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level

นางสาวแสงระวี ชุนถนอม
Miss Sangrawee Chuntanom

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level

นางสาวปวีณา แช่มมั่นคง
Miss Pawina Chammankong

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator

นางสาวอุมาพร รชตศรัณยกุล
Miss Aumaporn Rachatasaranyakul

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator

นางสาวดีน่า นิตยพิบูลย์
Miss Deena Nithayapiboon

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator

อาจารย์ผู้สอน

Teachers

อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่
Ms. Sirirat Pholmoo

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

อาจารย์ปาลิตา ยาออม
Ms. Palita Yaorm

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

ผู้เชี่ยวชาญ

Language Specialist
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000