บุคลากร
G&E Center Staff

สถาบันของเราเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถ และนี่คือทีมงานบุคลากรของสถาบันฯ
our team

ผู้บริหาร

Executive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
Assistant Professor Mutjarin ittiphong

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Director of the General Education Administration and English Language Development Center
เบอร์ภายใน 200601

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จารุตม์ คุณานพดล
Assistant Professor
Jarut Kunanoppadol, Ph.D.

รองผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป
Deputy Director for General Education Administration
เบอร์ภายใน 200602

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
Assistant Professor
Kietnawin Sridhanyarat

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Deputy Director for English Language Development
เบอร์ภายใน

ภารกิจวิชาศึกษาทั่วไป

Subdivision of General Education Administration

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่
Miss Nichaphat Tongumyai

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Acting Assistant Director of the General Education Administration and English Language Development Center
เบอร์ภายใน 200612

นางอรวรรณ ฤทธิ์คง
Mrs. Orawan Ritkong

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Educator, Professional Level
เบอร์ภายใน 200611

นางสาววิลุดา นรินทร์นอก
Miss Wiluda Narinnok

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level
เบอร์ภายใน 200613

นายลรรควร พันธ์ประสิทธิ์เวช
Mr. Luckaworn Panprasitwech

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level
เบอร์ภายใน 200615

นางสาวพิชญ์สินี ปลาทองรุ่งเรือง
Miss Pichsinee Plathongrungreung

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator
เบอร์ภายใน 200600

นายสุพีร์ ปั้นโต
Mr. Supee Punto

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level
เบอร์ภายใน 200623

นางสาวณัฐณิชา เฉลิมวรรณ
Miss Nutnicha Chalermwan

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน 200614

นายกิตติวินท์ เจียมกีรติกานนท์
Mr. Kittiwin jiamkeeratikanon

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน 200610

นางสาววีรินทร์ภัทร์ ทุนอินทร์
Miss Weerinphat Thun-in

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน

ภารกิจภาษาอังกฤษ

Subdivision of English Language Development

นางสาวชีวาภัสร์ ทับทิมไทย
Miss Cheevapat Thubthimthai

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
Educator, Practitioner Level
เบอร์ภายใน 200616

นางสาวแสงระวี ชุนถนอม
Miss Sangrawee Chuntanom

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
Educator, Professional Level
เบอร์ภายใน 200620

นางสาวปวีณา แช่มมั่นคง
Miss Pawina Chammankong

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน 200622

นางสาวอุมาพร รชตศรัณยกุล
Miss Aumaporn Rachatasaranyakul

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน 200621

นางสาวดีน่า นิตยพิบูลย์
Miss Deena Nithayapiboon

นักวิชาการอุดมศึกษา
Educator
เบอร์ภายใน 200625

งานบริหารทั่วไป

General Administration

นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์
Mrs. Kitsana Supachaipanitchapong

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Finance and Accounting Officer, Professional Level

เบอร์ติดต่อ ภายใน 200641

นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
Mrs. Chomchuen Chanintarapum

นักการเงินปฏิบัติการ
Finance Officer, Practitioner Level

เบอร์ติดต่อ ภายใน 200626

อาจารย์ผู้สอน

Teachers

อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่
Ms. Sirirat Pholmoo

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

อาจารย์ปาลิตา ยาออม
Ms. Palita Yaorm

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

อาจารย์ธีรพล กลิ่นมงคล
Mr. Theerapol Klinmongkol

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

อาจารย์กมลชนก ชัยภักดิ์
Ms. Kamonchanok Chaipak

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

อาจารย์ยศมล อมรสิริพงศ์
Ms. Yosamon Amornsiripong

อาจารย์ผู้สอน
Teacher

ผู้เชี่ยวชาญ

Language Specialist
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000