ประวัติความเป็นมา/วิสัยทัศน์

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (General Education Administration and English Language Development Center หรือ G&E Center)
About our center

ประวัติความเป็นมาศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ​

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (General Education Administration and English Language Development Center หรือ G&E Center) ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิดบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมรองรับการทำงานและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

พันธกิจ

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      (G&E Center) ได้รับการจัดตั้ง อย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงาน      ภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการ    แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกำกับดูแลและดำเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  และภารกิจพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน      ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อให้บริการการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 098 545 3541

Facebook: G&E Center, Silpakorn University

E-mail: silpakorn.eep@gmail.com

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000