Edit
กรกฎาคม 2024
จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ป.ตรี

12

รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2567 (รูปแบบออนไซต์) สำหรับนักศึกษา ป.โท – เอก

รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (รูปแบบออนไซต์)

แจ้งปิดกลุ่มการจัดการเรียนการสอน Intensive Courses ระดับป.ตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 4

13
14
15
16
17
18
19

รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2567 (รอบที่ 4)

รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน รายวิชา SU201-162 และ SU201-166 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

 

รักษ์ศิลปากร  ด้วยสองมือเรา

วิชาศึกษาทั่วไปศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
สู่อนาคตที่ดีกว่า

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

เราส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

"พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต"

พันธกิจ

            ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    (G&E Center) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5)    พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกำกับดูแล  และดำเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  และภารกิจพัฒนา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อให้บริการการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป

No data was found
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000