กิจกรรมบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป

No Image Found
฿

COURSES 08

-
No Image Found
฿

COURSES 07

-
No Image Found
฿

COURSES 06

-
No Image Found
฿

COURSES 05

-
No Image Found
฿

COURSES 04

-
No Image Found
฿

COURSES 03

-
No Image Found
FREE

COURSES 02

Until: 17/11/2021
No Image Found
฿

COURSES 01

-
Edit
No data was found
Edit
ธันวาคม 2021
จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
29
30

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โปรด Scan QR Code

ขอเชิญชวน นักศึกษาปริญญาตรี ม.ศิลปากร ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

วิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรและกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ

0
หลักสูตร

0
ผู้เข้าร่วม
0
กิจกรรม
0
โครงการ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
สู่อนาคตที่ดีกว่า

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

เราส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

"พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต"

พันธกิจ

            ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    (G&E Center) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5)    พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกำกับดูแล  และดำเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  และภารกิจพัฒนา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อให้บริการการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000