ประกาศ/คำสั่ง (ภาษาอังกฤษ)

ท่านสามารถพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
1 ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่มีมาตรฐาน เทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระดับคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทสดอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000