หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Use) 3(2-2-5)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Skills Development) 3(2-2-5)
082 101 มนุษย์กับศิลปะ (Man and Art) 3(3-0-6)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ (Man and Creativity) 3(3-0-6)
082 103 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
082 104 อารยธรรมโลก (World Civilization) 3(3-0-6)
082 105 อารยธรรมไทย (Thai Civilization) 3(3-0-6)
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 3(3-0-6)
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต (Meditation for Self-Development) 3(3-0-6)
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น (Art and Visual Culture) 3(3-0-6)
082 109 ดนตรีวิจักษ์ (Music Appreciation) 3(3-0-6)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000