หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
SU417 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-tourism in Thailand) 3(3-0-6)
SU327 นวัตกรรมเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Innovation for Energy and Environment) 3(3-0-6)
SU219 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ (Communication for Personality Improvement) 3(3-0-6)
SU166 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษาและสังคม (Issues and Trends in Education and Society) 3(3-0-6)
SU165 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) 3(3-0-6)
SU164 เปิดโลกในเกม (Insights into Games) 3(3-0-6)
SU163 วัฒนธรรมดนตรีไทยพื้นเมือง (Thai Folk Music Culture) 3(3-0-6)
SU161 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร (Technology and Media Innovation) 3(3-0-6)
SU160 เพชรบุรีศึกษา (Phetchaburi Studies) 3(3-0-6)
SU159 อาหารและเครื่องดื่ม (Exercise for the Quality of Life) 3(3-0-6)
SU158 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for the Quality of Life) 3(3-0-6)
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน (Culture in Everyday Life) 3(3-0-6)
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย (Art in Thai Society and Culture) 3(3-0-6)
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ (Understanding Bangkok through Its Art) 3(3-0-6)
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก (Design and Creation in Oriental Arts) 3(3-0-6)
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น (Basic Aesthetics) 3(3-0-6)
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ (Thai Wisdom and Creativity) 3(3-0-6)
SU326 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones and Marine and Coastal Resources Management) 3(3-0-6)
SU218 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Science and Technology) 3(3-0-6)
SU217 การนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ (Creative Pitching and Presentation in English) 3(3-0-6)
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ (English Reading for Criticism) 3(3-0-6)
SU162 ข่าวสารในชีวิตประจำวัน (News in Everyday Life) 3(3-0-6)
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ (Understanding Ancient World Civilization) 3(3-0-6)
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม (World of Innovations) 3(3-0-6)
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Materials and Environmental Impacts) 3(3-0-6)
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet Care) 3(3-0-6)
SU323 จิตสาธารณะ (Public Mind) 3(3-0-6)
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม (Clean Technology in Industries) 3(3-0-6)
SU325 ภูมิภาคโลก (World Regions) 3(3-0-6)
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship) 3(3-0-6)
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design) 3(3-0-6)
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (Records and Archives Management) 3(3-0-6)
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ (Mushroom Farming and Business Extension) 3(3-0-6)
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 3(3-0-6)
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (Amazing Biotechnology Products) 3(3-0-6)
SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต (Indigenous Knowledge toward Production Process) 3(3-0-6)
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 3(3-0-6)
SU416 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 3(3-0-6)
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5)
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (English for International Communication) 3(2-2-5)
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication Skills) 3(3-0-6)
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น (Thai Usage for Communication and Retrieval) 3(3-0-6)
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 3(3-0-6)
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม (French for Cultural Communication)  3(3-0-6)
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต (Thai Language for Life Development) 3(3-0-6)
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ (Chinese for Careers) 3(3-0-6)
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน (Folktales and Folk Plays) 3(3-0-6)
SU301 พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) 3(3-0-6)
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Conservation and Management) 3(3-0-6)
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (Creation and Innovation in the 21 st Century) 3(3-0-6)
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี (Gender and Sexuality) 3(3-0-6)
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ (Nature Appreciation) 3(3-0-6)
SU314 รักษ์นก (Bird Conservation) 3(3-0-6)
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (Natural Environmental and Art Work Conservation) 3(3-0-6)
SU316 โลกของจุลินทรีย์ (Microbial World) 3(3-0-6)
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว (White Internet) 3(3-0-6)
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน (Environment, Pollution and Energy) 3(3-0-6)
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology for Sustainable Development) 3(3-0-6)
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (Technology of Appliances in Daily Life) 3(3-0-6)
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ Communication Technology and Human) 3(3-0-6)
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจำวัน (Electricity and Everyday Life) 3(3-0-6)
SU139 การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 3(3-0-6)
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology) 3(3-0-6)
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 3(3-0-6)
SU142 ดนตรีอาเซียน (ASEAN Music) 3(3-0-6)
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง (Aesthetics of Listening) 3(3-0-6)
SU144 สมาธิในชีวิตประจำวัน (Meditation in Daily Life) 3(3-0-6)
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture) 3(3-0-6)
SU146 โครงการพระราชดำริ (Royal Initiative Projects) 3(3-0-6)
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล (Digital Imaging and Sound) 3(3-0-6)
SU148 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6)
SU149 การดูแลสุขภาพ (Health Care) 3(3-0-6)
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ (Film Appreciation) 3(3-0-6)
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย (Modern and Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6)
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น (Art and Visual Culture) 3(3-0-6)
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Architecture and Art in South East Asia) 3(3-0-6)
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
SU120 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 3(3-0-6)
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ (Applied Meditation) 3(3-0-6)
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (Ways of Life in Multicultural Society) 3(3-0-6)
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Contemporary World Affairs) 3(3-0-6)
SU125 มนุษย์กับการคิด (Man and Thinking) 3(3-0-6)
SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 3(3-0-6)
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 (Learning Processes of Symbolism in the 21 st Century) 3(3-0-6)
SU128 การตีความศิลปะ (Interpretation of Arts) 3(3-0-6)
SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ (Information and Media Literacy Skills) 3(3-0-6)
SU130 การพัฒนาการคิด (Thinking Development) 3(3-0-6)
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Information Management) 3(3-0-6)
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 (Earth and Astronomy in the Third Millennium) 3(3-0-6)
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน (Household Environmental Management) 3(3-0-6)
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 3(3-0-6)
SU135 ศิลปะการดำรงชีวิต (Art of Living) 3(3-0-6)
SU101 ศิลปะศิลปากร (Silpakorn Arts) 3(3-0-6)
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) 3(3-0-6)
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ (Man and Creativity) 3(3-0-6)
SU111 บ้าน (Home) 3(3-0-6)
SU112 ความสุข (Happiness) 3(3-0-6)
SU113 การตั้งคำถามและวิธีการ (Asking Questions and Methods) 3(3-0-6)
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) 3(3-0-6)
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) 3(3-0-6)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000