หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา สามารถพิมพ์ได้ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา ระบบจะทำการค้นหาและคัดกรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
SU337 ภาพและเสียงดิจิทัล (Digital Imaging and Sound) 3(3-0-6)
SU336 โลกแห่งแอนิเมชัน (World of Animation) 3(3-0-6)
SU335 จักรวาลนฤมิต (Metaverse) 3(3-0-6)
SU334 แมลงสวยงาม (Ornamental Insects) 3(3-0-6)
SU333 เกษตรวิถีใหม่ (New Normal Farming) 3(3-0-6)
SU332 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (Amazing Biotechnology Products) 3(3-0-6)
SU331 เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Technology) 3(3-0-6)
SU330 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Materials and Environmental Impact) 3(3-0-6)
SU329 โลกแห่งนวัตกรรม (World of Innovation) 3(3-0-6)
SU328 นักสร้างสื่อผสมสำหรับโซเชียลมีเดีย (Digital Media Creator for Social Media) 3(3-0-6)
SU327 เทคโนโลยี เทคนิคและอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 3(3-0-6)
SU326 รักษ์นก (Bird Conservation) 3(3-0-6)
SU325 ธรรมชาติวิจักษ์ (Nature Appreciation) 3(3-0-6)
SU324 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ (Internet of Things (loT) for Lives and Living) 3(3-0-6)
SU323 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (Records and Archives Management) 3(3-0-6)
SU322 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Conservation and Management) 3(3-0-6)
SU321 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Architecture and Art in South East Asia) 3(3-0-6)
SU304 ออกแบบโครงการสร้างสรรค์ (Creative Project Design) 3(3-0-6)
SU303 มองด้วยศิลปะ (Perception through the Lens of Art) 3(3-0-6)
SU302 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3(3-0-6)
SU301 ศิลปะศิลปากร (Silpakorn Arts) 3(3-0-6)
SU232 ข่าวสารในชีวิตประจำวัน (News in Everyday Life) 3(3-0-6)
SU231 ภาษาอังกฤษในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (English in the New Normal Era) 3(2-2-5)
SU230 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตโซเชียลมีเดีย (English for Social Media Life) 3(2-2-5)
SU229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication) 3(2-2-5)
SU228 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ (Communication for Personality Improvement) 3(3-0-6)
SU227 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม (French for Cultural Communication) 3(3-0-6)
SU226 การนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ (Creative Pitching and Presentation in English) 3(3-0-6)
SU225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ (English Reading for Criticism) 3(3-0-6)
SU224 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Literary Reading for Improvement of Quality of Life) 3(3-0-6)
SU223 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (Languages and Culture in ASEAN) 3(3-0-6)
SU222 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น (The Use of Thai Language for Communication and Retrieval) 3(3-0-6)
SU221 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Science and Technology) 3(3-0-6)
SU204 ภาษาสมิทธิ (Language Achievement) 3(3-0-6)
SU203 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication) 3(3-0-6)
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก (English for Global Communication) 3(2-2-5)
SU201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล (Communicative English in the Digital Era) 3(2-2-5)
SU177 บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Board Games for Learning) 3(3-0-6)
SU176 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 3(3-0-6)
SU175 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) 3(3-0-6)
SU174 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 3(3-0-6)
SU173 วิทยาการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ (Science for Business Sustainability) 3(3-0-6)
SU172 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร (Technology and Media Innovation) 3(3-0-6)
SU171 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 3(3-0-6)
SU170 การจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City Management) 3(3-0-6)
SU169 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในชีวิตประจำวัน (Risk Management and Insurance in Everyday Life) 3(3-0-6)
SU168 การออกแบบชีวิต (Designing Your Life) 3(3-0-6)
SU167 เพชรบุรีศึกษา (Phetchaburi Studies) 3(3-0-6)
SU166 อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 3(3-0-6)
SU165 โครงการพระราชดำริ (Royal Initiative Projects) 3(3-0-6)
SU164 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture) 3(3-0-6)
SU163 บ้าน (Home) 3(3-0-6)
SU162 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน (Folktales and Folk-Tale Plays) 3(3-0-6)
SU161 แมลงเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ (Insects as Food and Feed) 3(3-0-6)
SU160 มหัศจรรย์พืชสมุนไพร กัญชา กัญชง (Miracle of Herbal Plants, Cannabis, Hemp) 3(3-0-6)
SU159 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ (Aquatic Resources Conservation and Management) 3(3-0-6)
SU158 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones and Marine and Coastal Resource Management) 3(3-0-6)
SU157 การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet Care) 3(3-0-6)
SU156 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology) 3(3-0-6)
SU155 ไฟฟ้ากับชีวิตประจำวัน (Electricity and Everyday Life) 3(3-0-6)
SU154 ศิลปะการดำรงชีวิต (Art of Living) 3(3-0-6)
SU153 วัสดุกับมนุษย์ (Materials and Man) 3(3-0-6)
SU152 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (Technology of Appliances in Daily Life) 3(3-0-6)
SU151 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการการผลิต (Indigenous Knowledge toward Production Process) 3(3-0-6)
SU150 นวัตกรรมพลังงาน (Energy Innovation) 3(3-0-6)
SU149 การดูแลสุขภาพ (Health Care) 3(3-0-6)
SU148 สมุนไพรน่ารู้ (Essential Knowledge of Herbs) 3(3-0-6)
SU147 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเอ็กเซล (Data Analytics with Excel) 3(3-0-6)
SU146 เรียนเพื่อเรียนรู้ (Learning How to Learn) 3(3-0-6)
SU145 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science Literacy) 3(3-0-6)
SU144 โปรแกรมสำนักงานวันนี้ (Today’s Office Application) 3(3-0-6)
SU143 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ (Mushroom Farming and Business Extension) 3(3-0-6)
SU142 อินเทอร์เน็ตสีขาว (White Internet) 3(3-0-6)
SU141 โลกของจุลินทรีย์ (Microbial World) 3(3-0-6)
SU139 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 3(3-0-6)
SU140 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (Natural Environment and Artwork Conservation) 3(3-0-6)
SU138 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน (Household Environmental Management) 3(3-0-6)
SU137 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 (Earth and Astronomy in the Third Millennium) 3(3-0-6)
SU136 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) 3(3-0-6)
SU135 ดนตรีไทยในวิถีชีวิต (Thai Music in Life) 3(3-0-6)
SU134 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Music Cultural Anthropology) 3(3-0-6)
SU133 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมดนตรีเอเชียตะวันออก (East Asian Music Cultural Anthropology) 3(3-0-6)
SU132 เพศสภาพและเพศวิถี (Gender and Sexuality) 3(3-0-6)
SU131 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ (Information and Media Literacy Skills) 3(3-0-6)
SU130 ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) 3(3-0-6)
SU129 การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย (Thai Politics, Government and Economy) 3(3-0-6)
SU128 การแสวงหาสารสนเทศยุคดิจิทัล (Information Seeking in Digital Age) 3(3-0-6)
SU127 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาชีพ (Business and Professional Ethics) 3(3-0-6)
SU126 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (Ways of Life in Multicultural Society) 3(3-0-6)
SU125 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6)
SU124 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)
SU123 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย (Art in Thai Society and Culture) 3(3-0-6)
SU122 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ (Understanding Bangkok through Its Art) 3(3-0-6)
SU121 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ (Understanding Ancient World Civilization) 3(3-0-6)
SU106 คิดเพื่อใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน (Thinking for Living in Today’s World) 3(3-0-6)
SU105 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) 3(3-0-6)
SU104 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-Tourism in Thailand) 3(3-0-6)
SU103 มนุษย์กับการคิด (Human and Thinking) 3(3-0-6)
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) 3(3-0-6)
SU101 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship) 3(3-0-6)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บุคคลทั่วไป

หลักสูตร STEP

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses)

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ชั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์​ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000